Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING
Select Personeelsdiensten en Loopbaancoaching _ Select Personeel & Coaching Hierna te noemen: Select

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Select afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden die de opdrachtgever gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover schriftelijk tussen beide partijen is overeengekomen.
 3. Deze voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de dienstverlening die kosteloos door Select wordt aangeboden.
 4. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden ook geheel van toepassing op elke aanbieding/offerte, overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst.
 5. Tenzij de aanbieding/offerte anders vermeldt en in dat kader schriftelijk een nadere termijn en/of voorwaarden worden genoemd, is elk aanbod van Select geheel vrijblijvend.

Artikel 2 Definities

In het kader van deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Select: de ondernemer en degenen die voor genoemde onderneming werkzaam zijn, al dan niet in

loondienst.
B. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die met Select een overeenkomst is aangegaan

en die door ondertekening van een overeenkomst of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard

Artikel 3 Offertes

 1. Elke door Select uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen. In dit kader blijft onverkort van kracht het bepaalde in artikel 1, tweede en vierde lid.
 2. Een overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever de offerte aanvaardt door de daartoe bestemde kopie van de offerte op de aangegeven plaats voor akkoord te ondertekenen en deze binnen de in het vorige lid genoemde termijn door Select is ontvangen.
 3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze dan in het vorige lid bedoeld tot stand is gekomen.

Artikel 4 Contractsduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Select daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Wijzigingen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Select zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Select de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Select daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 3. In afwijking van lid 3 zal Select geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Select kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Select zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Select het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Select aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Select worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Select zijn verstrekt, heeft Select het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Select is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Select is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Select kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Select de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd

Artikel 7 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Select zich de rechten en bevoegdheden voor die hem voorkomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Select verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, sofware, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Select worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Select behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Select, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.
 6. Indien Select met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Select niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 7. Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichten van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Doordeopdrachtgevergedanebetalingenstrekkensteedsterafdoeningindeeersteplaatsvan alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Select.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Select de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Select slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Select Personeel & Coaching voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Select beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Select.

Artikel 14 Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de
  verplichtingen van Select opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Select niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien Select bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 Opschorting

Select heeft, indien de opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting tegen Select, of indien Select gegronde redenen heeft aan te nemen dat de opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting tegenover Select, het recht de verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever -zowel die waarop de tekortkoming in de verplichting betrekking heeft als alle overige overeenkomsten tussen Select en de opdrachtgever- op te schorten.

Artikel 16 Tussentijdse beëindiging

 1. Indien één van de partijen van oordeel is dat de opdracht niet conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd kan, nadat de mogelijkheden tot bijstelling zijn onderzocht, de overeenkomst voortijdig worden beëindigd, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.
 2. In geval van voortijdige beëindiging op verzoek van één der partijen zal bij projecten welke een overeengekomen looptijd hebben van meer dan twee maanden een opzegtermijn van één maand in acht worden genomen met dien verstande dat de opzegtermijn nimmer langer is dan de nog resterende overeengekomen looptijd.

3. Over de in het vorige lid bedoelde opzegtermijn is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het gemiddeld over de voorafgaande maanden verschuldigde honorarium.
In geval van tussentijdse opzegging heeft Select naast vergoeding van gemaakte kosten, waaronder de kosten verbonden aan al met derden aangegane contracten, recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de al verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van

opzegging. Ter vaststelling van bedoelde kosten is de administratie van Select bepalend, waarvoor opdrachtgever desgewenst tegenbewijs kan leveren.

Artikel 17 Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van Select op deopdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

A. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Select ter kennis gekomen omstandigheden Select goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien Select de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de hierboven genoemde gevallen is Select bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Select schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Annulering

 1. Annulering van de overeenkomst voor aanvang dient schriftelijk te geschieden bij aangetekend schrijven.
 2. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Select worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.
 3. Afhankelijk van de werkelijke kosten wordt bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden van Select in ieder geval 25% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht. In geval van annulering korter dan respectievelijk drie weken twee weken of één week voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door Select is de opdrachtgever – afhankelijk van de werkelijke kosten – in ieder geval respectievelijk 30%, 40% en 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 19 Geschilbeslechting

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Select, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Alkmaar.
 2. Select blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 3. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde zijn partijen bevoegd in de overeenkomst op te nemen geschillen aan een arbitragecommissie voor te leggen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Select en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van Select Personeel & Coaching en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem.